سیاست حفظ حریم خصوصی

گروه توسکا خود را موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران خود می داند.

_________________________

Privacy Policy
The Tooska Group is responsible for the privacy of its users.